دینامیک خاک

ترجمه روش آزمایش استاندارد Standard ASTM D5321/D5321M − ۱۴

ترجمه روش آزمایش Standard Test Method for Determining the Shear Strength of Soil-Geosynthetic and Geosynthetic-Geosynthetic Interfaces by Direct Shear ترجمه “روش آزمایش استاندارد برای تعیین مقاومت برشی سطوح مشترک خاک-ژئوسنتتیک و ژئوسنتتیک-ژئوسنتتیک توسط برش مستقیم” محدوده ۱٫۱٫ این روش آزمایش یک روش را برای تعیین مقاومت برشی ژئوسنتتیک در برابر خاک، یا ژئوسنتتیک در برابر ژئوسنتتیک دیگر، تحت نرخ ثابت ...

ادامه مطلب »

اکسل طرح اختلاط بتن

اکسل طرح اختلاط بتن نرم افزاری تحت اکسل برای طرح اختلاط بتن نرم افزار اکسل طرح اختلاط بتن. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج اعداد, نتایج نهایی طرح اختلاط بتن یعنی میزان شن, ماسه, آب و سیمان در هر مترمکعب بتن را بدست آورد. کاری که برای بسیاری مشکل بزرگی می باشد. قیمت: ۲۰۰۰ تومان

ادامه مطلب »

اکسل آزمایش ضریب تورق

اکسل آزمایش ضریب تورق نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش ضریب تورق نرم افزار اکسل تحلیل نتایج خام آزمایش ضریب تورق برای بدست آوردن نتایج نهایی. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را بدست آورد. کاری که برای بسیاری مشکل بزرگی بعد از آنجام آزمایش ها می باشد. قیمت: ۱۰۰۰ تومان

ادامه مطلب »

اکسل آزمایش ضریب تطویل

اکسل آزمایش ضریب تطویل نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش ضریب تطویل نرم افزار اکسل تحلیل نتایج خام آزمایش ضریب تطویل برای بدست آوردن نتایج نهایی. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را بدست آورد. کاری که برای بسیاری مشکل بزرگی بعد از آنجام آزمایش ها می باشد. قیمت: ۱۰۰۰ تومان

ادامه مطلب »

اکسل آزمایش ضریب تراکم بتن

اکسل آزمایش ضریب تراکم بتن نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش ضریب تراکم بتن نرم افزار اکسل تحلیل نتایج خام آزمایش ضریب تراکم بتن برای بدست آوردن نتایج نهایی. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را بدست آورد. کاری که برای بسیاری مشکل بزرگی بعد از آنجام آزمایش ها می باشد. قیمت: ...

ادامه مطلب »

اکسل آزمایش تعیین وزن مخصوص به روش مخروط ماسه

اکسل آزمایش تعیین وزن مخصوص به روش مخروط ماسه نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش تعیین وزن مخصوص به روش مخروط ماسه نرم افزار اکسل آزمایش تعیین وزن مخصوص به روش مخروط ماسه. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را بدست آورد. کاری که برای بسیاری مشکل بزرگی بعد از آنجام آزمایش ...

ادامه مطلب »

اکسل آزمایش تعیین وزن مخصوص به روش بالن لاستیکی

اکسل آزمایش تعیین وزن مخصوص به روش بالن لاستیکی نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش تعیین وزن مخصوص به روش بالن لاستیکی نرم افزار اکسل آزمایش تعیین وزن مخصوص به روش بالن لاستیکی به همراه محاسبات کالیبره کردن بالن. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را بدست آورد. کاری که برای بسیاری ...

ادامه مطلب »

اکسل آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری با بار ثابت

اکسل آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری با بار ثابت نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری با بار ثابت نرم افزار اکسل آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری با بار ثابت به همراه نمودار زمان- نفوذپذیری. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را بدست آورد. کاری که برای بسیاری مشکل بزرگی بعد از ...

ادامه مطلب »

اکسل آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری با بار افتان

اکسل آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری با بار افتان نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری با بار افتان نرم افزار اکسل آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری با بار افتان به همراه نمودارهای زمان- نفوذپذیری. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را بدست آورد. کاری که برای بسیاری مشکل بزرگی بعد از ...

ادامه مطلب »

اکسل آزمایش تعیین زمان گیرش اولیه بتن با دستگاه ویکات

اکسل آزمایش تعیین زمان گیرش اولیه بتن با دستگاه ویکات نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش تعیین زمان گیرش اولیه بتن با دستگاه ویکات نرم افزار اکسل آزمایش تعیین زمان گیرش اولیه بتن به همراه نمودار زمان-میزان نفوذ سوزن ویکات. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را بدست آورد. کاری که برای ...

ادامه مطلب »