گروه تخصصی عمران

اکسل آزمایش تعیین وزن مخصوص به روش مخروط ماسه

اكسل آزمايش تعيين وزن مخصوص به روش مخروط ماسه نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش تعيين وزن مخصوص به روش مخروط ماسه نرم افزار اكسل آزمايش تعيين وزن مخصوص به روش مخروط ماسه. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. كاري كه براي بسياري مشكل بزرگي بعد از آنجام آزمايش ها مي ...

اکسل آزمایش تعیین وزن مخصوص به روش بالن لاستیکی

اكسل آزمايش تعيين وزن مخصوص به روش بالن لاستيكي نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش تعيين وزن مخصوص به روش بالن لاستيكي نرم افزار اكسل آزمايش تعيين وزن مخصوص به روش بالن لاستيكي به همراه محاسبات كاليبره كردن بالن. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. كاري كه براي بسياري مشكل بزرگي ...

اکسل آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری با بار ثابت

اكسل آزمايش تعيين ضريب نفوذپذيري با بار ثابت نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش تعيين ضريب نفوذپذيري با بار ثابت نرم افزار اكسل آزمايش تعيين ضريب نفوذپذيري با بار ثابت به همراه نمودار زمان- نفوذپذيري. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. كاري كه براي بسياري مشكل بزرگي بعد از آنجام آزمايش ...

اکسل آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری با بار افتان

اكسل آزمايش تعيين ضريب نفوذپذيري با بار افتان نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش تعيين ضريب نفوذپذيري با بار افتان نرم افزار اكسل آزمايش تعيين ضريب نفوذپذيري با بار افتان به همراه نمودارهاي زمان- نفوذپذيري. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. كاري كه براي بسياري مشكل بزرگي بعد از آنجام آزمايش ...

اکسل آزمایش تعیین زمان گیرش اولیه بتن با دستگاه ویکات

اكسل آزمايش تعيين زمان گيرش اوليه بتن با دستگاه ويكات نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش تعيين زمان گيرش اوليه بتن با دستگاه ويكات نرم افزار اكسل آزمايش تعيين زمان گيرش اوليه بتن به همراه نمودار زمان-ميزان نفوذ سوزن ويكات. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. كاري كه براي بسياري مشكل ...

اکسل آزمایش تعیین درصد رطوبت

اكسل آزمايش تعيين درصد رطوبت نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش تعيين درصد رطوبت نرم افزار اكسل آزمايش تعيين درصد رطوبت. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. كاري كه براي بسياري مشكل بزرگي بعد از آنجام آزمايش ها مي باشد. قيمت: 1000 تومان  

اکسل آزمایش تحکیم خاک

اكسل آزمايش تحكيم خاك نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش تحكيم خاك نرم افزار اكسل تحليل نتايج خام آزمايش تحكيم براي بدست آوردن نتايج نهايي در هشت تنش متفاوت به همراه نمودارهاي نشست-زمان آن. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. كاري كه براي بسياري مشكل بزرگي بعد از آنجام آزمايش ها ...

اکسل آزمایش بارگذاری صفحه

اكسل آزمايش بارگذاري صفحه نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش بارگذاري صفحه نرم افزار اكسل تحليل نتايج خام آزمايش بارگذاري صفحه براي بدست آوردن نتايج نهايي به همراه نمودار آن. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. كاري كه براي بسياري مشكل بزرگي بعد از آنجام آزمايش ها مي باشد. قيمت: 3000 تومان

اکسل آزمایش حد انقباض

اكسل آزمايش حد انقباض نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش حد انقباض نرم افزار اكسل تحليل نتايج خام آزمايش حد انقباض براي بدست آوردن نتايج نهايي. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. كاري كه براي بسياري مشكل بزرگي بعد از آنجام آزمايش ها مي باشد. قيمت: 1000 تومان

اکسل آزمایش حد روانی و خمیری

اكسل آزمايش حد رواني و خميري نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش حد رواني و خميري نرم افزار اكسل تحليل نتايج خام آزمايش حد رواني و خميري براي بدست آوردن نتايج نهايي. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. كاري كه براي بسياري مشكل بزرگي بعد از آنجام آزمايش ها مي باشد. قيمت: ...