اکسل آزمایش بارگذاری صفحه

اکسل آزمایش بارگذاری صفحه نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش بارگذاری صفحه نرم افزار اکسل تحلیل نتایج خام آزمایش بارگذاری صفحه برای بدست آوردن نتایج نهایی به همراه نمودار آن. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را بدست آورد. کاری که برای بسیاری مشکل بزرگی بعد از آنجام آزمایش ها می باشد. ...

ادامه مطلب »

اکسل آزمایش حد انقباض

اکسل آزمایش حد انقباض نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش حد انقباض نرم افزار اکسل تحلیل نتایج خام آزمایش حد انقباض برای بدست آوردن نتایج نهایی. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را بدست آورد. کاری که برای بسیاری مشکل بزرگی بعد از آنجام آزمایش ها می باشد. قیمت: ۱۰۰۰ تومان

ادامه مطلب »

اکسل آزمایش حد روانی و خمیری

اکسل آزمایش حد روانی و خمیری نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش حد روانی و خمیری نرم افزار اکسل تحلیل نتایج خام آزمایش حد روانی و خمیری برای بدست آوردن نتایج نهایی. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را بدست آورد. کاری که برای بسیاری مشکل بزرگی بعد از آنجام آزمایش ها ...

ادامه مطلب »

اکسل آزمایش تعیین وزن مخصوص نسبی و درصد جذب آب ریزدانه

اکسل آزمایش تعیین وزن مخصوص نسبی و درصد جذب آب ریزدانه نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش تعیین وزن مخصوص نسبی و درصد جذب آب ریزدانه نرم افزار اکسل تحلیل نتایج خام آزمایش تعیین وزن مخصوص نسبی و درصد جذب آب ریزدانه. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را بدست آورد. کاری ...

ادامه مطلب »

اکسل آزمایش تعیین وزن مخصوص نسبی و درصد جذب آب درشت دانه

اکسل آزمایش تعیین وزن مخصوص نسبی و درصد جذب آب درشت دانه نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش تعیین وزن مخصوص نسبی و درصد جذب آب درشت دانه نرم افزار اکسل تحلیل نتایج خام آزمایش تعیین وزن مخصوص نسبی و درصد جذب آب درشت دانه. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را ...

ادامه مطلب »

اکسل آزمایش هیدرومتری با هیدرومترسنج ۱۵۲H

اکسل آزمایش هیدرومتری با هیدرومترسنج ۱۵۲H نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش هیدرومتری با هیدرومترسنج ۱۵۲H نرم افزار اکسل تحلیل نتایج خام آزمایش هیدرومتری با هیدرومترسنج ۱۵۲H. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را بدست آورد. کاری که برای بسیاری مشکل بزرگی بعد از آنجام آزمایش ها می باشد. قیمت: ۳۰۰۰ تومان

ادامه مطلب »

اکسل آزمایش هیدرومتری با هیدرومترسنج ۱۵۱H

اکسل آزمایش هیدرومتری با هیدرومترسنج ۱۵۱H نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش هیدرومتری با هیدرومترسنج ۱۵۱H نرم افزار اکسل تحلیل نتایج خام آزمایش هیدرومتری با هیدرومترسنج ۱۵۱H. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را بدست آورد. کاری که برای بسیاری مشکل بزرگی بعد از آنجام آزمایش ها می باشد. قیمت: ۳۰۰۰ تومان

ادامه مطلب »

اکسل آزمایش فشاری تک محوری

اکسل آزمایش فشاری تک محوری خاک نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش فشاری تک محوری نرم افزار اکسل تحلیل نتایج خام آزمایش فشاری تک محوری برای بدست آوردن نتایج نهایی به همراه نمودار تنش-کرنش محوری آن. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را بدست آورد. کاری که برای بسیاری مشکل بزرگی بعد ...

ادامه مطلب »

اکسل آزمایش باربری کالیفرنیا CBR

اکسل آزمایش باربری کالیفرنیا CBR نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش باربری کالیفرنیا CBR نرم افزار اکسل تحلیل نتایج خام آزمایش CBR برای بدست آوردن نتایج نهایی. شامل ۳ شیت با تحلیل نتایج قبل آزمایش CBR، آزمایش تورم نمونه CBR، و نتایج خود آزمایش CBR به همراه نمودار آن می باشد. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج ...

ادامه مطلب »

آموزش جامع نرم افزار seismosignal

آموزش جامع نرم افزار seismosignal در این فایل، به آموزش نرم افزار seismosignal پرداخته شده است. برخی از سرفصل های این مجموعه: نحوه انتخاب شتاب نگاشت زلزله بررسی و توضیحات کامل در مورد  آیکون های مورد نیاز در نرم افزار نحوه نمایش نمودارهای شتاب سرعت و جابجایی نحوه رسم و بررسی منحنی طیف پاسخ زلزله در نرم افزار مقیاس شتاب ...

ادامه مطلب »